Sastavljanje

Prethodna tema [previous_page]

Prije sastavljanja, potrebno je utvrditi od kojeg materijala su minijature izrađene. Ovisno o tipu materijala, mogu se koristiti različiti tipovi ljepila, kako je opisano u poglavlju Materijali izrade. Također, prije sastavljanja, svakako je preporučljivo proučiti uputstva, ako postoje. Prema načinu sastavljanja, minijature se mogu podijeliti u dvije kategorije:

  • Minijature s izborom dijelova
  • Minijature bez izbora dijelova

Minijature s izborom dijelova imaju više opcija prilikom sastavljanja. Opcije mogu biti točno određene (prema uputstvima), primjerice opcija A ili opcija B, ili mogu biti slobodnog stila, gdje se npr. na torzo minijature može staviti bilo koja lijeva i bilo koja desna ruka. U drugom slučaju, uputstva su uobičajeno manje detaljna, te ostavljaju dio sastavljanja na interpretaciju korisniku. Ne dopustite da vas takve minijature zastraše, jednostavno proučite dijelove, razmislite kakvu minijaturu ili više njih želite složiti i bez aplikacije ljepila isprobajte način spajanja (engl. dry fitting).

Minijature bez izbora dijelova nisu nužno minijature od jednog komada. Ovdje se primarno misli na minijature koje se slažu prema točno određenim uputstvima ili shemi. Problem se pojavljuje kada minijatura bez izbora dijelova nema uputstva. U tom slučaju, najbolje je, bez aplikacije ljepila, isprobavati spajanje dijelova dok se ne utvrdi pravilan način. Neovisno o tipu minijature, isprobavanje načina spajanja bez apliciranja ljepila je uvijek dobra ideja. Na taj način, pogledom na spojene dijelove, može se utvrditi gdje se nalaze spojne površine na koje treba aplicirati ljepilo.

proba spoja bez aplikacije ljepila (engl. dry fitting)

Kada imate spremna dva dijela koja želite spojiti, ljepilo prikladno materijalu izrade, i znate gdje se nalaze spojne površine, aplicirajte ljepilo na jednu od spojnih površina, pritisnite jednu uz drugu i zadržite dok spoj ne postane dovoljno čvrst da samostalno stoji. Kod aplikacije ljepila, pripazite na količinu ljepila koju stavljate – premalo i spoj neće biti dobar, previše i ljepilo će iscuriti sa strane i potencijalno upropastiti detalje na minijaturi. Vrijeme potrebno da spoj postane čvrst uobičajeno je označeno na ambalaži ljepila.

aplikacija ljepila na spojnu površinu

Neke minijature imaju pripremljene pinove, koji se jednostavno umetnu u za to predviđena mjesta. Takve se minijature često reklamiraju kao minijature za koje nije potrebno ljepilo prilikom sastavljanja. Bez obzira na navedeno, sastavljanje minijature bez aplikacije ljepila može povećati rizik od odvajanja spojnih mjesta, što može uništiti boju na spojnim dijelovima obojane minijature. Alternativa je pažljivo aplicirati ljepilo ili odrezati veći dio pina za spajanje. S obzirom da je ljepilo dodatno sredstvo između dva spojna dijela, koji su prilagođeni za suho sastavljanje, ono može spajanje učiniti težim. Ljepilo bi se trebalo aplicirati uz spoj pina s ostatkom plastičnog dijela, nikako na vrh ili uzduž pina.

YouTube preporuka

Sljedeća tema [next_page]